Obrane diplomskih radova

U akademskog godini 2017/2018 u sklopu projekta Microquilibrium izrađena su i obranjena dva diplomska rada. Ana Samdol, Studentica diplomskog studija Nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, izradila je diplomski rad  “Utjecaj prehrambenih navika i stupnja uhranjenosti na sastav crijevne mikrobiote” pod mentorstvom doc. dr. sc Ivane Rumore Samarin te ga je obranila 26. rujna 2018. U ovom radu analiziran je sastav crijevne mikrobiote, prehrambene navike, unos energije, makronutrijenata, prehrambenih vlakana te pojedinih skupina namirnica u ispitanika mlađe životne dobi s obzirom na stupanj uhranjenosti.

Studentica diplomskog studija Molekularne biotehnologije na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, Ema Svetličić je obranila diplomski rad, 24. rujna 2018, pod nazivom “Metaproteomika gastrointestinalne mikrobiote zdrave osobe” koji je napravljen pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Antonia Starčevića i uz pomoć dr.sc Damira Orosa. Cilj ovog rada je bio usporediti utjecaj metoda za izolaciju proteina i utjecaj spekrometra masa te pretražnog programa na taksonomsku kompoziciju crijevne mikrobiote te su rezultati uspoređeni s literaturnim podacima i s genomskom analizom.

26. ožujka 2019. godine svoj diplomski rad pod nazivom „Utjecaj prehrane, stupnja uhranjenosti i životnih navika na disbiozu crijevne mikrobiote „ obranila je studentica Nutricionizma Ivana Grilec (ex Hanžić). Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi postoji li zajednička poveznica između prehrane, antropometrijskih i biokemijskih parametara te životnih navika i disbioze crijevne mikrobiote, odnosno povećane zastupljenosti reda Enterobacteriales koja je utvrđena kod ispitanika (n=3) prilikom istraživanja utjecaja stupnja uhranjenosti sa sastavom crijevne mikrobiote mlađe populacije.

Diplomske radove možete preuzeti u nastavku:

Ana_SAMODOL_diplomski_2018

Ema_Svetličić_diplomski_rad_2018_2

IVONA GRILEC_Diplomski rad_2019

Comments Off on Obrane diplomskih radova

Filed under vijesti

Comments are closed.